#WhiteSoftCoral
Whitewall (Famous divesite) Somosomo Strait Taveuni Island Fiji. #WhiteSoftCoral #Drift #LoveIt #BestDive #WhiteSoftCoral #Drift #LoveIt #BestDivecommon.seeMore
700